Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Truyền hình cáp Hải Dương - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam