Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam