Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Haprosimex - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam