Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam