Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam