Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam