Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam