Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam