Thông báo đăng ký đấu giá Công ty mẹ – Tổng Công ty Lương thực Miền Nam VINAFOOD II - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam