Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam