Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Kinh tế- Kỹ thuật - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam