Thông báo đăng ký đấu giá Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam