Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Điện máy - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam