Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam