Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam