Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ du lịch Thăng Long - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam