Thông báo đăng ký đấu giá Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam