SGS: SSC ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam