Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA) - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam