PXI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam