PPC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam