NS2: Công bố về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2018 và BCTC cả năm 2018 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam