MIỄN PHÍ GIAO DỊCH MUA CÁC MÃ ETF DO QUỸ KIM QUẢN LÝ - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam