Thông báo lấy ý kiến bằng văn bản và các tài liệu lần 1 năm 2022