KOS phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu trong tháng 7 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam