Ít có khả năng khủng khoảng kinh tế chu kỳ - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam