Thông báo đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam