HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CƠ HỘI ĐẦU TƯ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022” - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam