Góc nhìn phái sinh 13/7: Hạn chế giải ngân - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam