DIG: Đăng ký hoạt động trở lại của DIC Bình Minh - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam