Điểm sáng xuất khẩu giữa cơn bĩ cực - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam