Cổ phiếu ngành điện còn tiềm năng - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam