Cổ phiếu cảng biển: Áp lực chung, khó khăn riêng - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam