Chứng khoán toàn cầu đang trải qua giai đoạn lạ kỳ - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam