CBTT: Nghị quyết BOD thông qua việc chi trả cổ tức