CBTT vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam