CBTT V/v: Quyết định của Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua khoản vay thêm năm 2020 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam