CBTT: V/v: Phát hành và chào bán bổ sung chứng quyền CVRE1901. - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam