CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở MBB - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam