CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam