CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của chứng quyền KIS (ngày đáo hạn 05/07/2024) - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam