CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của 9 mã chứng quyền có bảo đảm đợt 30 của KIS - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam