CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của 7 mã chứng quyền có bảo đảm đợt 29 của KIS - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam