CBTT Biên bản họp và nghị quyết EGSM lần 2 năm 2022 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam