BCG: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập mới và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần BCG Land - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam