Thông báo đăng ký đấu giá Tổng CTCP Công trình Viettel - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam