Thông báo đăng ký đấu giá của Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam