Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam