Đầu tư chứng khoán phái sinh để phân tán rủi ro, sinh lời hiệu quả