Thông báo đăng ký đấu giá của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hâu Giang - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam